em đang sở hữu BVH nge mọi ng tính NAV nó tới đâu 9% ko hỉu NAV là tính cái gì nhi?