Từ đó, nhu cầu vốn cho nền kinh tế lúc nào cũng được đặt ra rất căng thẳng để làm sao cho bù đắp được 20% còn lại.