Cho em hỏi là giời PTKT thế giới đang tập trung nghiên cứu vào khía cạnh nào vậy.