muốn là doanh nhân chứng khoán, thì phải có nhiều tiền và nhiều kiến thức đúng k ạ