[quote user="Salty"]
[table]


[quote user="Kobe-Kara"]
[table]

ôm thật chặt về 34-35 hãy bán
[/table][/quote]


hehe, PVS mà về 34 thì tất tay kiếm 100% trong vòng 4 tháng, làm gì bằng?
[/table][/quote]Con này mà về 34 là em cũng theo bác, tất tay luôn, con này chuẩn bị bứt phá mạnh. Wait and see